નસવાડી તાલુકાના ગઢ બોરીયાડ કાંધા વચ્ચે નો કોઝવે પાણીમાં થયો ગરકાવ…

0
556

 

છોટાઉદેપુર નસવાડી બ્રેકિંગ..

નસવાડી તાલુકાના ગઢ બોરીયાડ કાંધા વચ્ચે નો કોઝ વે પાણીમાં થયો ગરકાવ…

ડુંગર વિસ્તારને ગઢ બોરીયાડ ને જોડતો મુખ્ય રસ્તો છે.

આ રસ્તો દુગ્ધા અને આજુ બાજુના વંકલા પાટડીયા ને જોડતો આ મુખ્ય રસ્તો છે.

કોજવે પર ઝાડ ફસાય જતા ટ્રેકટર થી હટાવવા માટે કામગીરી હાથ ધરાવામાં આવી..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here