નર્મદા જીલ્લાના ડેડીયાપાડા પો.સ્ટે.ના આઠ લાખની ધાડનો ભેદ ઉકેલી રોકડ મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓને ઝબ્બે કરતી એલ.સી.બી.નર્મદા તથા ડેડીયાપાડા પોલીસ,

0
424

નર્મદા જીલ્લાના ડેડીયાપાડા પો.સ્ટે.ના આઠ લાખની ધાડનો ભેદ ઉકેલી રોકડ મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓને ઝબ્બે કરતી એલ.સી.બી.નર્મદા તથા ડેડીયાપાડા પોલીસ,

શ્રી હરિકૃષ્ણા પટેલ (IPS) ulela HeiAdas, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા તથા શ્રી હિમકર સિંહ, (IPS), પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદાનાઓ દ્વારા જીલ્લામાં મિલકત સબબ ગુનાઓને અંકુશમાં રાખવા સારૂ તેમજ અનડીટેક્ટ ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવા અસરકારક અને પરિણામલક્ષી કામગીરી કરવાની સુચના તેમજ માર્ગદર્શન અનુસંધાને શ્રી એ.એમ. પટેલ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, એલ.સી.બી નાઓના તથા શ્રી સી.એમ.ગામીત, પો.સ.ઈ. એલ.સી.બી., તેમજ ઍલ. સી.બી. પોલીસ સ્ટાફ મારફતે અનડીટેક્ટ ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવાની સુચના અનુસંધાને જીલ્લામાં ડેડીયાપાડા પો.સ્ટે. એ-પાર્ટ ને. ૭૬૬/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૫,૩ ૯૭, ૩૪ મુજબનો ગુનો, તા. ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ના ક.૦૯/૪૫ વાગે બનવા પામેલ હતો. સદર ગુનાના કામે ચીકદા ખાતે આવેલ એસાર કંપનીના વેદાંત ફીલીંગ સ્ટેશન પેટ્રોલ પંપની આવક રોકડા રૂ.૮,૦૮,૦૦૦/-ની ફરીયાદી મુરત કો-ઓપરેટીવ બેન્કમાં જમા કરાવવા જતા હતા દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓએ ફરીયાદીનો પલ્સર મોટર સાયકલ ઉપર પીછો કરી ફરીયાદીને માથાના ભાગે હોકી સ્ટીકથી મારી રોકડ રૂપિયાની લૂંટ કરી નાસી ગયેલ. ત્યારબાદ આ ગુનાની તપાસના કામે ટેકનીકલ સર્વેલન્સ આધારે પો.ઇન્સ.એલ.સી.બી. તથા પો.સ.ઇ, એલ.સી.બી. તથા એલ.સી.બી. ટીમ અને શ્રી એ.આર.ડામોર, પો.સ.ઇ. ડેડીયાપાડા તથા ડેડીયાપાડા પોલીસ ટીમ મારફતે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓની શોધખોળ કરી નીચે મુજબના આરોપીઓને અટક કરી તમામ પાસેથી ગુનાના કામનો મુદામાલ રીકરવ કરવામાં આવ્યો.
(1) સુભાષભાઇ જેસીંગભાઇ વસાવા ઉ.વ.૨૫ રહે. હરીપુરા તા.ઉમરપાડા જી.સુરતના પાસેથી તેના ઘરની પાછળ વાડામાં સંતાડેલ રોકડ રૂ. ૧,૭૦,000/- રીકવર કરવામાં આવ્યા.(ર) અજયભાઈ મનજીભાઈ વસાવા ઉ.વ. રપ રહે, જરગામ તા.ડેડીયાપાડા જી.નર્મદાના પાસેથી તેના ખેતરમાં સંતાડેલા રોકડ રૂ. ૭૮,૮૦૦/- તેમજ ગુનામાં વાપરવામાં આવેલ પ્લેન્ડર પ્રો મોટર સાયકલ GJ-22-A-3092 કબજે કરવામાં આવી. (3) રવિન્દ્ર નટવરસિંહ પાડવી રહે. રહે, નાલા તા.અક્કલકુવા જી.નંદુરબારના પાસેથી તેના ઘરમાં રાખેલ એન્ડ રકમ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- રીકવર કરી કબજે કરવામાં આવેલ.
(૪) મોતીલાલ ઉર્ફે મોટુ નારસિંહ પાડવી રહે. નાલા તા.અક્કલકુવા જી.નંદુરબારના પાસેથી તેના ઘરે રાખેલ રોકડ રકમ રૂ. ૭૦,૦૦૦/- તથા બજાજ પલ્સર મોટર સાયકલ નંબર ઇ-26-AA-6124 ની મોટર સાયકલ રીકવર કરી કબજે કરવામાં આવી.(૫) ઉમેદસીંગ ગોવિંદસિંહ પાડવી ઉ.વ. ર૬ રહે. કાઠી (મુલગી) તા.અક્કલકુવા જી.નંદુરબારના પાસેથી લૂંટના પૈસાથી ખરીદેલ પલ્સર મોટર સાયકલ કિ.રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/- રીકવર કરી કબજે કરવામાં આવી.

બ્યુરો રિપોર્ટર : જેસીંગ વસાવા નર્મદા ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here